Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Więcej informacji na tlumaczalnia.pl.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń sporządzają setki poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż online nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nie zastąpią one pracy doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz wymagane, przykładowo jeśli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak orientacyjnie oszacować cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na koszt przekładu?

Język, termin realizacji, poziom trudności tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztowała cię translacja tekstu wpływ mają wymienione niżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest najczęściej o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia bądź poruszane w tekście tematy. Przekład kontraktów handlowych, prac akademickich lub artykułów medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.

Przekład zwykły a przysięgły

Warto podkreślić, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport czy świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu, jak również nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w przypadku potrzeby wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]